Logo Innovatie Academie

Publicaties

De Innovatie Academie ondersteunt onderzoek op allerlei terreinen, maar vooral op het gebied van:

 • het stimuleren van de kritische, creatieve, ondernemende en probleemoplossende houding en vaardigheden van mensen
 • de filosofische en methodologische kennis over het verhogen van de praktische relevantie van onderzoek.

De volgende publicaties worden verwacht of zijn verschenen:

 • Binnenkort verwacht:
 1. Proefschrift over de mate waarin leerkrachten in staat zijn om de kritische, creatieve en probleemoplossende vaardigheden van leerlingen te stimuleren en de effecten daarvan op de leerprestaties van de leerlingen. Een experiment waaraan de leerlingen van negen basisscholen gedurende twee jaar hebben deelgenomen
 2. Proefschrift over de aansturing van directeuren en de effecten daarvan op de mate waarin ze innovatief en ondernemend zijn. Een experiment onder een dertigtal directeuren.
 3. De praktische waarde van onderzoek. Een boek waarin wordt uitgelegd waarom de huidige dominante opvatting over wetenschap de valorisatie van kennis remt én een oplossing wordt geboden.
 • De effectiviteit van de leerkracht

Leerkrachten blijken effectiever les te geven naarmate ze meer gericht zijn op het stimuleren van de kritische, creatieve, probleemoplossende en ondernemende vermogens van de leerlingen. Maar hoe stel je vast of een leerkracht dit stimuleert?

Delnooz, P. V., & de Vries, E. W. (2018). How to Measure the Effectiveness of Teachers: Validation of an Instrument based on the Creative Action Methodology.Pedagogy and the Human Sciences, 6 (1).

Download het artikel

 • Het stimuleren van de creatieve, probleemoplossende, innovatieve houding van studenten

Hoens H., De invloed van de Creatieve Actie Methodologie op de onderzoekende houding van tweedejaars bachelorstudenten, Aeres, Wageningen, 2017

 • De effecten, als verpleegkundigen voor een groot deel worden opgeleid op de werkplek

Joke Voermans, Marianne van Hulsbergen, Marcia Constandse, Leren op de werkplek? Het werkt!, ROC Kellebeek, Roosendaal, 2017

Leren op de werkplek? Het werkt!

 • Het vergroten van de kritische, creatieve en ondernemende vaardigheden van jonge kinderen .

Vries De Marijke., Net zo creatief als in groep 2, Trouw, 5 februari, 2014

Download het artikel:

Juf Laura in actie

 • Meer gemotiveerde MBO studenten die een hoger niveau bereiken

Het vergroten van de kritische, creatieve en ondernemende vaardigheden van studenten in het MBO.

Bruijn De M., Van Chaos naar Yes!, Onderwijszorg, vol 3, 2013

Download het artikel:

Vanuit Chaos naar Yes!

 • Een onderzoek naar het vergroten van de studiemotivatie van MBO studenten.

Boeijen N. H. G. , M de Bruin, L. Goos. Het effect van de creatieve actie methodologie op de studiemotivatie van mbo-studenten, RU Utrecht, 2013

 Download het onderzoek:

 • Kinderen zich laten ontwikkelen.

Lees over de theorie en de experimenten die zijn uitgevoerd op basisscholen door diverse onderzoekers.

Delnooz P., et. al., Over Creatieve Actie Methodologie en de ontbrekende schakel in het onderwijs, de theorie en de onderzoeksresultaten, Pabo Avans, Breda 2012

Download het boek:

ontbrekende schakel

 • Studenten zich laten ontwikkelen.

Artikel over het vergroten van de praktische relevantie van: projecten, het vak onderzoek en het afstuderen in het hoger onderwijs.

Erzelman H., Creativiteit bij kennisproductie. Over de methode Creatieve Actie Methodologie in praktijkonderzoek, Kwalon (1), 2012

KWALON_2014_18_01_omslag.indd

 • Studenten stimuleren om te leren en te innoveren:

Naaijkens E, Onderwijs Brabant, onderwijsbrabant.nl, 8-01-12

(Download het artikel)

 • Leren vraagstukken te analyseren, innovatieve oplossingen te bedenken en hoogwaardig onderzoek uit de voeren.

Studieboek voor studenten in het hoger onderwijs ten behoeve van projecten, het vak onderzoek en het afstuderen.

Delnooz. P.V.A., Creatieve Actie Methodologie: de kunst van het zoeken naar pragmatische en innovatieve oplossingen in praktijkonderzoek,  BOOM, Amsterdam, 2010

CAM

 • Waarom onze onderwijscultuur innovatief denken in de weg staat. Artikel in het tijdschrift Onderwijsinnovatie.

Delnooz P.V.A., Wat is de waarheid in ons onderwijs,
Onderwijsinnovatie (vol. 5), 2010

 • Ethische regels bij onderzoek in het hoger onderwijs:

Andriessen D.,Onstenk J.,Delnooz P.V.A.,Smeijsters H.,Peij S.
Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO
HBO raad, Den Haag, 2010

 • Lees meer over de werking van de hersenen en het managen van gedrag in organisaties

Delnooz P.V.A., De creatief lerende mens. In: Brein@work, breinkennis voor organisaties; redactie: N. Lazeron en R. van Dinteren, Springer Uitgeverij,Houten, 2010

Hersenen en creativiteit

 • Teams leren innoveren

Turlings E., Onderzoek naar Creatieve Actie Methodologie
in vergelijking met teamcoaching en intervisie als instrument
voor het faciliteren van leerprocessen van professionele teams, Alba University, Veldhoven, 2010

Download het onderzoek

Elma Turlings
Elma Turlings
Bedrijfskundig adviseur
 • Het niveau verhogen in het hoger onderwijs: de theorie en experimenten (proefschrift, 2008)/
 • To raise the level in higher education: theory and experiments (Translated PhD-study, 2009).

Download Dutch or Englisch  version

Delnooz P.V.A., Over Onderwijs, onderzoek en de kunst van het creatieve denken, Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 2008

Delnooz P.V.A., Creative Action Methodology: about education, research and the art of creative thinking, NHTV, Academic Studies, 2009

onderwijs, onderzoek en

 • Over de kracht van kritische en creatief denken in het onderwijs:

– Delnooz P.V.A., B(o)ekhouden?, Expertise, nr. 6, 2008

– Delnooz P.V.A., De kracht van creatief denken, Beroep Docent, Juni, 2008

 • Over het succesvol verhogen van het afstudeerniveau binnen het hoger onderwijs en wat hier zoals bij komt kijken.

Delnooz P.V.A., Niveauverhoging bij hbo’ers, een experiment, Onderwijsinnovatie (vol. 4), 2007

 • Over een andere andere manier van leren:

Delnooz P.V.A., Creatieve Actie Methodologie, een nieuwe onderwijsvorm in het HBO. In: Handboek Effectief Opleiden, Reed Business, Den Haag, 2008

 • Over het succesvol verhogen van het niveau in het hoger onderwijs en de cultuurshock die dit teweeg brengt 

De eerste experimenten met Creatieve Actie Methodologie.

Delnooz P.V.A., Creative Action Methodology. What is it all about? What does it mean in practice?, NHTV, Academic Studies, no. 4, 2006

Download het boek

CAM2

 • Het leren uitvoeren van hoogwaardig onderzoek en het ontwikkelen van het kritische, creatieve en innovatieve denken

Studieboek voor studenten in het hoger onderwijs:

Delnooz P.V.A., Onderzoekspraktijken, Boom, Amsterdam, 2003 (eerste druk: 1996)

onderzoekspraktijken

 • Het leren oplossen van praktische vraagstukken, met oefeningen voor kritisch, creatief en innovatief denken. 

Studieboek voor het hoger onderwijs:

Delnooz P.V.A. & Platenkamp V., Zoeken naar oplossingen. Praktische en pragmatische oplossingen, Lemma, Utrecht, 1998

zoeken naar oplossingen2